Laajan geenitestauksen hyödyt klopidogreelipotilailla

Laajan geenitestauksen hyödyt klopidogreelipotilaalla

Lääkkeiden aineenvaihduntaan osallistuu joukko entsyymejä ja kalvoproteiineja, joiden tehtävänä on kuljettaa lääkeainetta kehossa paikasta toiseen tai muokata sitä sopivampaan muotoon, jotta se lopulta eritettäisiin ulos kehosta. Näiden kalvoproteiinien ja entsyymien ominaisuudet taas määräytyvät perinnöllisesti, geenien ohjeiden mukaan: joissain tapauksissa tämä vaikuttaa suoraan lääkeaineen käsittelyyn kehossa. Farmakogeneettisen testin avulla saadaan selville geneettiset ominaisuudet, joiden perusteella voidaan yksilöllisesti määrittää tiettyjen lääkkeiden turvallisuus ja tehokkuus.

Klopidogreeli on yleisesti käytetty lääke sydän- ja verisuonitautien hoidossa: 52 000 suomalaiselle määrätään vuosittain tätä lääkettä, jonka tehoon ja turvallisuuteen vaikuttavat yksilön farmakogeneettiset ominaisuudet. Klopidogreelin tehtävä on estää verihiutaleiden yhteenkasaantumista ja näin ehkäistä verisuonitukoksia ja niistä aiheutuneita aivo- tai sydäninfarkteja. Klopidogreelin aineenvaihduntaan vaikuttaa merkittävästi maksan entsyymi CYP2C19, jonka rakenteeseen ja toimintaan liittyy merkittävää geneettistä vaihtelua.

Noin 30 % eurooppalaisista ovat perimältään CYP2C19 hitaita metaboloijia, eli CYP2C19-entsyymi toimii heillä heikosti: klopidogreeli ei muutu vaikuttavaksi aineeksi, eikä lääke toimi toivotulla tavalla. Taipumus huonoon hoitovasteeseen klopidogreelihoidon aikana on selvitettävissä farmakogeneettisellä testillä, jossa tutkitaan CYP2C19-geenin ominaisuudet.

GeneAccount Service tutkii noin 20 geeniä, jotka vaikuttavat noin 120 lääkeaineeseen. Mitä hyötyä on farmakogeneettisen paneelin eli useiden geenien samanaikaisesta testaamisesta?

Usean geenin samanaikaisella testaamisella on tärkeä tehtävä paitsi potilasturvallisuuden, myös terveydenhuollon kustannussäästöjen kannalta. Samalla geenitestillä selvitetään usean lääkkeen sopivuus kerralla, ja saadaan arvokasta tietoa mahdollista jatkolääkitystä suunnitellessa. GeneAccount Service -geenitestillä testataan esimerkiksi geenit CYP2D6 ja SLCO1B1: näiden geenien variaatiot vaikuttavat CYP2C19:n tavoin yleisesti käytettyihin lääkeaineisiin.

Suomen reseptitietojen mukaan vuosien 2015 – 2017 aikana klopidogreelipotilaista noin 30 % käytti samanaikaisesti lääkettä, jonka annostelussa on tärkeää tietää maksan entsyymin CYP2D6:n geneettiset ominaisuudet: tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi kipulääke kodeiini (14 % klopidogreelipotilaista käytti kodeiinia) ja mielialalääke amitriptyliini (7 % klopidogreelipotilaista käytti amitriptyliiniä).

”Sekava lääkekimara on selkiytettävä jo alkuvaiheessa tehokkaan ja toimivan lääkityksen varmistamiseksi.”

Vastaavasti hieman yli 30 % klopidogreeliä käyttävistä potilaista käytti samaan aikaan kolesterolilääke simvastatiinia, jonka toimintaan vaikuttaa lääkkeen kuljetusproteiinia koodaavan SLCO1B1-geenin ominaisuudet.

Ainakin siis näiden kahden geenin, CYP2D6:n ja SLCO1B1:n, ominaisuuksien tunteminen CYP2C19:n lisäksi hyödyntää potilasta, kun klopidogreelihoitoa ollaan määräämässä.

Kun määrätään useampia lääkkeitä samanaikaisesti tietämättä tarkasti yksilöllistä lääkevastetta, voi seurauksena olla joukko väärien annostusten tuomia sivuoireita, joita pahimmillaan lähdetään korjaamaan lisälääkityksellä. Farmakogeneettisten ominaisuuksien tunteminen ja niiden huomioon ottaminen lääkitystä määrätessä vähentävät sivuoireiden ja toimimattoman lääkityksen tuomia ongelmia. Sekava lääkekimara on selkiytettävä jo alkuvaiheessa tehokkaan ja toimivan lääkityksen varmistamiseksi. Etukäteen merkittävimpien geenien testaaminen samasta näytteestä tuo minimaaliset kustannukset verrattuna tuloksista saatuihin hyötyihin. Ennakoiva geenitestaaminen on myös potilaalle miellyttävämpää, kuin mahdollisten sivuvaikutusten odottelu väärän annostuksen merkkinä.

Abomics Oy selvitti, hyötyvätkö klopidogreeliä käyttävät potilaat laajasta geenitestipaneelista. Haluttiin tietää, kuinka paljon näillä henkilöillä on käytössään muita lääkkeitä, joiden aineenvaihduntaan liittyy merkittävää farmakogeneettistä vaihtelua.

 Tutkimuksessa selvitettiin 17 373 klopidogreeliä käyttävän potilaan reseptitietojen perusteella, kuinka moni käytti samaan aikaan CYP2D6:n tai SLCO1B1:n kautta metaboloituvia lääkkeitä. Reseptitiedot kerättiin vuosilta 2015-2017. Reseptitiedot tarjosi Multirec Oy.

 Teksti pohjautuu tutkimusabstraktiin ”Selecting Pharmacogenetic Test for Clopidogrel Patients” (Jari Forsström ja Milla Tulkki. 2018)

Lisää tietoa lääkkeiden haittavaikutuksista GeneAccountin blogissa.

Suositukset